Garantie

De producten die u bij SEVILS koopt, hebben (fabrieks-)garantie. Dit kan per merk/product verschillen en oplopen tot 2 jaar. Mocht u gebruik willen maken van de garantie, dan dient u een garantieaanvraag te sturen naar info@sevils.nl met uw gegevens en het garantiegeval. Let op! U moet ten alle tijden de verkoopfactuur overhandigen. Bent u deze kwijt? Dan zullen wij deze voor u proberen op te zoeken via uw naam, adres, telefoon nummer.

Naast de fabrieksgarantie gelden onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantiebepalingen

  • De garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie moet de rekening, waaruit de aankoopdatum moet blijken, ten aller tijden overlegd worden. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.
  • Van garantie zijn de volgende zaken uitgesloten:
   • De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
   • Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing.
   • Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken.
   • Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.
  • De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt SEVILS het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
  • In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door SEVILS. een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
  • Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door SEVILS meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal SEVILS zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
  • Voor gevolgschade, voorvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve installatie en/of plaatsing/gebruik is SEVILS nimmer aansprakelijk.